Obchodní podmínky 
elektronického obchodu INKCMYK.cz

Identifikační údaje provozovatele:

Jméno a příjmení: Miroslav Pesat

Místo podnikání: Tyršova 1 751 24 P?erov - Předmostí

IČO: 11554690

Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

  • prodávajícího - obchodní firmu a sídlo, IČO prodávajícího
  • kupujícího - jméno a p?íjmení, název, obchodní firmu a sídlo,místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČO a DIČO kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
  • kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
  • množství požadovaných kusů produktů
  • vybraný způsob platby
  • adresu pro dodání zboží

Zp?sob platby

Standardní způsob platby je dobírkou při odběru zboží nebo převodem ve prospěch bankovního účtu.

Dopravné

Dopravné je dle ceníku přepravce.

Storno poplatky

Prodávající s kupujícím se dohodli na následujících storno poplatcích souvisejících s vrácením zboží prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího:

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 400 Kč bez DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme od dopravce podle podmínek uvedených ve způsobu dodání, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případů, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 ob?anského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí pln?ní. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spot?ebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle p?ání spot?ebitele, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

 

 

 

Ochrana osobních údaj?

Je-li kupující fyzická osoba, zadává při registraci tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo.

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ.

Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

 

 

 

Ostatní ujednání

Kupující bere na v?domí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se krom? t?chto obchodních podmínek ?ídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup p?i uplatn?ní nároku z vad zboží (reklamace) reklama?ním ?ádem prodávajícího, který je k dispozici rovn?ž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.

Kupující prohlašuje, že se p?ed vypln?ním objednávky seznámil s t?mito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklama?ním ?ádem prodávajícího a že s t?mito souhlasí.